کاتالوگ گیربکس آویز یا شافت موازی

کاتالوگ گیربکس آویز یا شافت موازی BAUER

کاتالوگ گیربکس آویز یا شافت موازی بونفیلیولی bonfiglioli

کاتالوگ گیربکس آویز یا شافت موازی موتوواریو motovario

کاتالوگ گیربکس آویز یا شافت موازی SEW